Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
www.komplementarne.pl

ROZDZIAŁ I
DEFINICJE

 1. Sprzedający– rozumie się przez to Integart sp. z o.o. 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1, zarejestrowaną  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493655, NIP: 913-16-16-456.
 2. Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanym też dalej Klientem, która:
  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.komplementarne.pl.
 4. Towar– rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży, zwane też dalej Produktami, zgodnie z informacjami na stronie www.komplementarne.pl.
 5. Cennik– rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujące się na stronie www.komplementarne.pl.
 6. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
 7. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Godziny robocze– godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
 10. Koszty dostarczenia Towaru– rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 11. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 14. Serwis– witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 15. Regulamin– niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin

1.Niniejszy regulamin reguluje warunki korzystania ze Sklepu, a  w szczególności:

 1. a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.komplementarne.pl umów sprzedaży produktów

oraz określa zasady wykonywania tych umów,

 1. b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu za pomocą̨ newslettera.
 2. c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 1. Informacje o Sklepie
 2. Sklep Komplementarne.pl działa pod adresem komplementarne.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, Firefox 5, Google Chrome 11.
 4. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.
 5. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

III. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 1. Zamówienie
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 4. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 5. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 6. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 7. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
 8. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 9. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 10. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (email o temacie “Zamówienie w trakcie realizacji”), wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Umowa
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 3. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności leasingowej (PKO Leasing)  za datę opłacenia zamówienia/części zamówienia uznaje się datę powiadomienia Sprzedawcy przez leasingodawcę o zawarciu z Klientem umowy leasingu.
 8. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
 1. Dostępność Towaru
 2. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i/lub na stronie https://www.komplementarne.pl/terminy-realizacji/ i nie wiążą Sprzedającego.
 3. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:
  1. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
  2. anulować Zamówienie w całości.

VII. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.

VIII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew z góry na rachunek bankowy,
  2. szybka płatność online (Dotpay),
  3. leasing (Turbo Leasing) – forma płatności obsługiwana przez PKO Leasing S.A. Opcja dostępna tylko z wybranym asortymentem sklepu Komplementarne.pl. Płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z umowy leasingu zawartej pomiędzy Klientem a finansującym, którym jest PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-238 Łódź, kapitał zakładowy 174 056 900,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022886, NIP: 7251735694, REGON: 472191767).
 2. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (Dotpay) – Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 58 1750 1064 0000 0000 0106 9608 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Dotpay przelew wypełniany jest automatycznie.
 4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. Faktury VAT
 2. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. Szybka płatność online (Dotpay) będzie dokumentowana fakturą VAT.
 3. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 4. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 1. Gwarancja, rękojmia

1.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona, przez Producenta, gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.W ramach prowadzenia Sklepu Sprzedający zobowiązuje się̨ do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Świadczenie przez Usługodawcę̨ usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.1.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię̨ i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość́ wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostepnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź́ w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę̨ na usługę Newsletter.

3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są̨ zawierane na czas nieoznaczony.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostepnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę̨ w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać́ poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę̨ wypowiedzenia.

4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć́ umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się̨ z utratą praw już̇ nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ III
DOSTAWA

 1. Formy, koszty i terminowość dostawy
 2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 4. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.
 5. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.
 6. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić, czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w formie pisemnej, na adres: 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1 z dopiskiem „Sklep internetowy Komplementarne.pl.”
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

ROZDZIAŁ V
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj.:
 3. a) realizacji Zamówienia;
 4. b) zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;
 5. c) założenia i utrzymania Konta Zamawiającego,
 6. W przypadku wyboru opcji płatności poprzez system Turbo Leasing (PKO LEASING S.A) dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji tej formy płatności do PKO LEASING S.A. z siedzibą w 93-281 Łódź, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000022886, NIP: 7251735694, REGON: 472191767.

a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe Zamawiającego chronione są̨ przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą̨ przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą̨ do tego uprawnione.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

1.Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a w szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

 1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
 2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
 3. siły wyższej;
 4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
 5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;
 6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ VII
DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII
KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedającego: 55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1
 2. Adres e-mail Sprzedającego:
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 71 315 31 91
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego 58 1750 1064 0000 0000 0106 9608.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w godzinach 8:00-16:00

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  18 grudnia 2018r.
 5. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.